wtorek, 24 marca 2020

Radio Kapital
Przeciw komunikacji / Against communication
Radio Kapitał

7/04, 5/05, 2/06, 30/06, 28/07, 25/08, 22/09, 20/10, ...
23.00-00.00

Muzyka nie ma nic wspólnego z komunikacją, muzyka nie ma nic wspólnego z emocjami – muzyka jest formą poznania, narzędziem rozumienia, nauką bliższą chemii czy biologii choć stojącą wyżej od nich w hierarchii dyscyplin, wyżej nawet niż geometria czy kosmografia. Tak przynajmniej na przestrzeni ostatnich dwóch tysięcy lat uważało wielu hermetyków - Trismegistos, Marsilio Ficino, Mario Perniola. Ten ostatni na początku XXI wieku postulował „uwolnienie się od sentymentalnej koncepcji muzyki”. W audycjach będzie można usłyszeć fragmenty ich tekstów – o metalurgii, o przewadze unisona nad konsonansem, o ciągach liczbowych, o duszach zstępujących na ziemię, o hymnach nieistniejących państw, o aibofobiach, o kartach, kościach i tenisie. Będzie im towarzyszyła stara i nowa muzyka hermetyczna zrobiona z nagrań żelaza, palonych orzechów, popiołu, prawie doskonałych tonów prostych a nawet głosów i języków – rzecz jasna tych, których używa się w raju.


Music has nothing to do with communication, music has nothing to do with emotions - music is a form of cognition, an instrument of understanding, a science closer to chemistry or biology, although standing higher than them in the hierarchy of disciplines, even higher than geometry or cosmography. At least in the last two thousand years, this has been the opinion of many hermetics, from Trismegistos to Marsilio Ficino to Mario Perniola. The last one at the beginning of the 21st century expressed the need to "free oneself of the sentimental conception of music." In the broadcasts you will hear fragments of their texts - about metallurgy, the advantage of unison over the consonant, about numerical sequences, souls descending to earth, about anthems of non-existent countries, about aibophobia, cards, bones and tennis. They will be accompanied by old and new hermetical music made of recordings of iron, roasted nuts, ash, almost perfect simple tones and even voices and languages ​​- of course those used in paradise.